Hệ thống tài khoản kế toán

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN TÊN TÀI KHOẢN
CẤP I CẤP II
LOẠI 1: TÀI SẢN LƯU ĐỘNG
111 Tiền mặt
1111 Tiền mặt Việt Nam
1112 Ngoại tệ
1113
112 Tiền gửi ngân hàng
1121 Tiền Việt Nam
1122 Ngoại tệ
1123 Vàng bạc, kim khí quý, đá quý
113 Tiền đang chuyển
1131 Tiền Việt Nam
1132 Ngoại tệ
121 Đầu tư tài chính ngắn hạn
1211 Cổ phiếu
1212 Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu
128 Đầu tư tài chính ngắn hạn khác
1281 Tiền gửi có kỳ hạn
1282 Đầu tư ngắn hạn khác
129 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn
131 Phải thu của khách hàng
133 Thuế GTGT được khấu trừ
1331 Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ
1332 Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
136 Phải thu nội bộ
1361 Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
1368 Phải thu nội bộ khác
138 Phải thu khác
1381 Tài sản thiếu chờ xử lý
1385 Phải thu về cổ phần hóa
1388 Phải thu khác
139 Dự phòng các khoản thu khó đòi
141 Tạm ứng
142 Chi phí trả trước ngắn hạn
144 Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
151 Hàng hóa mua đang đi đường
152 Nguyên liệu, vật liệu
153 Công cụ, dụng cụ
154 Chi phí sản xuất kinh doanh d dang
155 Thành phẩm
156 Hàng hóa
1561 Giá mua hàng hóa
1562 Chi phí thu mua hàng hóa
1567 Hàng hóa bất động sản
157 Hàng gửi đi bán
158 Hàng hóa kho bảo thuế
159 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
161 Chi sự nghiệp
1611 Chi sự nghiệp năm trước
1612 Chi sự nghiệp năm nay
LOẠI 2: TÀI SẢN DÀI HẠN
211 Tài sản cố định hữu hình
2111 Nhà cửa, vật kiến trúc
2112 Máy móc, thiết bị
2113 Phương tiện vận tải truyền dẫn
2114 Thiết bị, dụng cụ quản lý
2115 Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm
2118 Tài sản cố định khác
212 Tài sản cố định thuê tài chính
213 Tài sản cố định vô hình
2131 Quyền sử dụng đất
2132 Quyền phát hành
2133 Bản quyền, bằng sáng chế
2134 Nhãn hiệu hàng hóa
2135 Phần mềm máy tính
2136 Giấy phép và giấy phép nhượng quyền
2138 Tài sản cố định vô hình khác
214 Hao mòn TSCĐ
2141 Hao mòn TSCĐ cố định hữu hình
2142 Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
2143 Hao mòn TSCĐ vô hình
2147 Hao mòn bất động sản đầu tư
217 Bất động sản đầu tư
221 Đầu tư vào công ty con
222 Vốn góp liên doanh
223 Đầu tư vào công ty liên kết
228 Đầu tư dài hạn khác
2281 Cổ phiếu
2282 Trái phiếu
2288 Đầu tư dài hạn khác
229 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
241 Xây dựng cơ bản dở dang
2411 Mua sắm TSCĐ
2412 Xây dựng cơ bản
2413 Sửa chữa lớn TSCĐ
242 Chi phí trả trước dài hạn
243 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
244 Ký qũy, ký cược dài hạn
LOẠI 3: NỢ PHẢI TRẢ
311 Vay ngắn hạn
315 Nợ dài hạn đến hạn trả
331 Phải trả người bán
333 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
3331 Thuế GTGT phải nộp
33311 Thuế GTGT đầu ra
33312 Thuế GTGT hàng nhập khẩu
3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt
3333 Thuế xuất nhập khẩu
3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp
3336 Thuế tài nguyên
3337 Thuế nhà đất, tiền thuê đất
3338 Các loại thuế khác
3339 Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
334 Phải trả người lao động
3341 Phải trả công nhân viên
3342 Phải trả người lao động khác
335 Chi phí phải trả
336 Phải trả nội bộ
337 Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
338 Phải trả, phải nộp khác
3381 Tài sản thừa chờ giải quyết
3382 Kinh phí công đoàn
3383 Bảo hiểm xã hội
3384 Bảo hiểm y tế
3385 Phải trả về cổ phần hóa
3386 Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
3387 Doanh thu chưa thực hiện
3388 Phải trả, phải nộp khác
341 Vay dài hạn
342 Nợ dài hạn
343 Trái phiếu phát hành
3431 Mệnh giá trái phiếu
3432 Chiết khấu trái phiếu
3434 Phụ trội trái phiếu
344 Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
347 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
351 Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
352 Dự phòng phải trả
LOẠI 4: NGUỒN VỐN CHỦ SỠ HỮU
411 Nguồn vốn kinh doanh
4111 Vốn đầu tư chủ sỡ hữu
4112 Thặng dư vốn cổ phần
4118 Vốn khác
412 Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại tài sản
413 Chênh lệnh tỉ giá hối đoái
4131 Chênh lệnh tỉ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính
4132 Chênh lệnh tỉ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB
414 Quỹ đầu tư phát triển
415 Quỹ dự phòng tài chính
418 Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
419 Cổ phiếu quỹ
421 Lợi nhuận chưa phân phối
4211 Lợi nhuận chưa phân phối năm trước
4212 Lợi nhuận chưa phân phối năm nay
431 Quỹ khen thưởng phúc lợi
4311 Quỹ khen thưởng
4312 Quỹ phúc lợi
4313 Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ
441 Ngồn vố đầu tư xây dựng cơ bản
461 Nguồn kinh phí sự nghiệp
4611 Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước
4612 Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay
466 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
LOẠI 5: DOANH THU
511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
5111 Doanh thu bán hàng hóa
5112 Doanh thu các thành phẩm
5113 Doanh thu cung cấp dịch vụ
5114 Doanh thu trợ cấp, trợ giá
5117 Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư
512 Doanh thu bán hàng nội bộ
5121 Doanh thu bán hàng hóa
5122 Doanh thu bán các thành phẩm
5123 Doanh thu cung cấp dịch vụ
515 Doanh thu hoạt động tài chính khác
521 Chiết khấu thương mại
531 Hàng bán bị trả lại
532 Giảm giá hàng bán
LOẠI 6: CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH
611 Mua hàng
6111 Mua nguyện vật liệu
6112 Mua hàng hóa
621 Chi phí nguyên vậ liệu trực tiếp
622 Chi phí nhân công trực tiếp
623 Chi phí sử dụng máy thi công
6231 Chi phí nhân công
6232 Chi phí vật liệu
6233 Chi phí dụng cụ sản xuất
6234 Chi phí khấu hao máy thi công
6237 Chi phí dịch vụ mua ngoài
6238 Chi phí bằng tiền khác
627 Chi phí sản xuất chung
6271 Chi phí nhân viên phân xưởng
6272 Chi phí vật liệu
6273 Chi phí dụng cụ sản xuất
6274 Chi phí khấu hao TSCĐ
6277 Chi phí dịch vụ mua ngoài
6278 Chi phí bằng tiền khác
631 Giá thành sản xuất
632 Giá vốn hàng bán
635 Chi phí tài chính
641 Chi phí bán hàng
6411 Chi phí nhân viên
6412 Chi phí vật liệu bao bì
6413 Chi phí dụng cụ đồ dùng
6414 Chi phí khấu hao TSCĐ
6415 Chi phí bảo hành
6417 Chi phí dịch vụ mua ngoài
6418 Chi phí bằng tiền khác
642 Chi phí quản lý doanh nghiệp
6421 Chi phí nhân viên quản lý
6422 Chi phí vậ liệu quản lý
6423 Chi phí đồ dùng văn phòng
6424 Chi phí khấu hao tài sản cố định
6425 Thuế phí và lệ phí
6426 Chi phí dự phòng
6427 Chi phí dịch vụ mua ngoài
6428 Chi phí bằng tiền khác
LOẠI 7: THU NHẬP KHÁC
711 Thu nhập khác
LOẠI 8: CHI PHÍ KHÁC
811 Chi phí khác
821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
8211 Chi phí thuế TNDN hiện hành
8212 Chi phí thuế TNDN hoãn lại
LOẠI 9: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
911 Xác định kết quả kinh doanh
TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG
001 Tài sản thuê ngoài
002 Vật tư, hàng hóa nhận giữ hàng, nhận gia công
003 Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
004 Nợ khó đòi đã xử lý
007 Ngoại tệ các loại
Advertisements

94 Responses to Hệ thống tài khoản kế toán

 1. Phuong Dao nói:

  Hi all
  You can comment here
  Thanks

 2. Huyen trang nói:

  ban oi co the gui email cho to he thong tai khoan nay duoc ko! to ko the nao copy duoc tren site

 3. Phuong Dao nói:

  Hi Huyen Trang!
  Đã gửi file theo sự nhờ vả của bạn :-)

 4. Viet Ngoc nói:

  Hi Phuong Dao

  Could you please send this file to me by email ?
  ngocthuylove4ever@yahoo.com.vn

  Thanks and best regards
  Vngoc

 5. Nghia nói:

  Hi Phuong Dao,

  Ban chuyen file tren giup minh vao dia chi email nhe: nghiaboi@yahoo.com
  Cam on Ban truoc nhe.

  Note: Cac bai viet cua Ban rat huu ich cho minh. mong som nhan duoc Email cua Ban.

  Best wish

  Le nghia

 6. leloi nói:

  bạn ơi gưi fiel cho toi dc ko tôi ko thể copy dc

 7. minhnguyet nói:

  Chào Phương Giao,
  Cảm phiền nhờ Giao chuyễn giúp File này vào địa chie Email cảu mình được ko: Minhnguyet2@yahoo.com.
  Cmá ớn bạn nhiều lắm

 8. Dieu Thu nói:

  anh ơi, em kô cop được file này anh gửi mail cho em file này nha. thanks anh nhiu nhiu:-*
  địa chỉ email của em:kienluabecon161@yahoo.com

 9. khuyen nói:

  Cảm ơn Phương Đào rất nhìu !

 10. nguyen nhu trang nói:

  em chao chi a .chi oi chi co the chuyen cho em he thong tai san vao mail cua em duoc khong a em rat can no a .

 11. nguyen nhu trang nói:

  chi oi giup em voi em can lam hix kho dow dc ve huu huu

 12. Phuong Dao nói:

  Chào các bạn!
  Khá nhiều bạn vì lý do gì đó mà ko thể copy được bảng Hệ thống tài khoản kế toán nên đã đề nghị mình email riêng cho từng bạn. Tuy vậy, hiện tại công việc của mình khá bận nên nhiều lúc ko thể email riêng cho từng bạn được, nên mong các bạn thông cảm. Các bạn có thể chọn copy nguyên bản hệ thống và sau đó mở file word hoặc excel và paste vào nhé

 13. cot nói:

  anh chi oi, giup em voi, em dang rat can he thong tk nay, nhung k dow dc, anh chi giup em voi nhe, gui vao mail cho em voi hiiiiiiii, thanhs anh chi nhiu nhiu

 14. lam on gui mail cho em bang he thong tai khoan voi

 15. Hang nói:

  chào bạn!
  Công ty tôi hoạt động sửa chữa máy công trình, tôi không biết hạch toán như thế nào, xin hỏi có bạn nào đx làm rồi, xin làm ơn hướng dẫn cho tôi với, tôi xin cảm ơn!

 16. Hang nói:

  chào bạn!
  Công ty tôi hoạt động sửa chữa máy công trình, tôi không biết hạch toán như thế nào, xin hỏi có bạn nào đã làm rồi, xin làm ơn hướng dẫn cho tôi với, tôi xin cảm ơn!

 17. anh chị ơi có thể gởi mail cho em bảng hệ thống tài khoản kế toán với.

 18. nana nói:

  NHờ bạn gởi dùm minh hẹ thống tài khoản chi tiết theo quyết định 15 của BTC và theo quyết định 48 của BTC

 19. phuong nói:

  Chào các bạn!
  Các bạn có thể gửi mail cho mình “Bảng hệ thống tài khoản” này với.
  Mình cám ơn nhé!

 20. kittylove_1985 nói:

  may ban co the copy roi paste wa trang works ma

 21. Sang nói:

  Cảm ơn Phương Giao, minh bỏ kế toán lâu wá rồi, bây giờ làm lại, monmg các bạn thông cảm và giúp cho

 22. Minh Châu nói:

  Chào các bạn!
  Có thế gửi file cho mình hệ thống TK này đc ko?

 23. ke toan nói:

  lam on gui ho cho minh ban luan van ke toan chi phi san xuat va tinh gia thanh san pham.minh dang rat can vi sap phai hoan thanh rui.giup minh voi.thanks

 24. ngochang011984@yahoo.com.vn nói:

  Ban co the goi mail giup minh bang he thong tai khoan nay nhe. Cam on ban nhieu

 25. tuan anh nói:

  anh chi gui giup em bang he thong ke toan vao emai voi ho em voi . em cam on

 26. Ha Nguyen nói:

  Ca nha oi gui giup minh bang he thong ke toan vao email voi, Cam on nhieu nhe!

 27. hoivuth nói:

  Mail giúp mình file này với!
  Xin đa tạ!!!
  Mail: hoivuth@yahoo.com.vn

 28. Hungta nói:

  đơn giản thế này nhá các bạn: bôi chọn hết phần bảng hệ thống TK kế tóan, nhấn ctrl + C, sau đó mở word ra và nhấn ctrl+V là xong, đã có 1 bảng hệ thống TK kế tóan rồi đó, chúc thành công!

 29. xuan nói:

  bạn gởi giúp mình bảng hệ thống tài khỏan kế tóan về mail. Mình không down được mà mình thì lại rất cần. Cám ơn nhiều nha!

 30. tony nói:

  sao ko download cả link này về xem cho tiện ?

 31. ntthuytb nói:

  mọi người có ai biết hệ thống tài khoản kế toan cho ngân hàng ko ạ? chỉ giúp em với được ko?

 32. thien chien nói:

  gui cho minh he thong tai khoan nay ve mail voi minh cam on nhe

 33. nqkhai nói:

  anh co the gui file nay cho e duoc khong?

 34. hanamphuong nói:

  Chi co the gui qua yahoo cho em duoc khong
  Cam on chi!

 35. ducdungngo nói:

  các bạn chỉ cần bôi đen rồi copy, dán vào word là được,nếu ko copy dc thử gỡ bỏ cái toolbar của yahoo đi coi.

 36. Thuc Quyen nói:

  Chi oi co the gui email cho to he thong tai khoan ke toan nay duoc ko! em ko the nao copy duoc tren site

 37. Nguyễn Thị Thoa nói:

  Anh chị có thể gửi giúp em bảng HTTK này vào mail của em được ko ạ?
  Thank you nhiều nha.

 38. nhjm' nói:

  bạn ơi,bạn chuyển file này cho mình với,hizz mình đang rất cần :(
  mail của mình là : nhjm_hok_dam_thg_dam_yeu_1_aj@yahoo.com
  thanks bạn nhìu lém

 39. seunho21 nói:

  Anh chị có thể gửi cho em file này vô mail của em được không ạ. em xin chân thành cảm ơn nhiều.
  địa chỉ Mail của em: seunho21@yahoo.com

 40. Đào Oanh nói:

  Làm ơn gửi vào mail hộ em với!e ko dowload được!

 41. Ngọc nói:

  Bạn ơi, bảng này hình như không hoàn chỉnh như trong quyết định hiện hành (quyết định số 15) của Nhà nước ban hành, bạn xem xét lại vấn đề này. Nên up những thông tin mới nhất để những người xem nó không bị làm sai.
  Thanks bạn.

 42. Nguyenha nói:

  cam on ban nhieu nhe, HTKT nay rat huu ich voi dan ke toan.

 43. thanhha nói:

  Gửi dùm mình hệ thống tìa khảon kế toán với.
  Mình không copy được .
  thanhks

 44. Shippee nói:

  Wow , Thanks for topic , that’s great !
  Invite you to my blog that get software , wallpaper , ebook …. Update daily share software , wallpaper , ebook …. Update daily…

 45. Đào Oanh nói:

  Có trang nào để học kế toán ko bạn?Sen hộ mình theo Emai là:daooanh2112@Gmail.com thanks you!

  • đao anh nói:

   SỐ HIỆU TÀI KHOẢN TÊN TÀI KHOẢN
   CẤP I CẤP II
   LOẠI 1: TÀI SẢN LƯU ĐỘNG
   111 Tiền mặt
   1111 Tiền mặt Việt Nam
   1112 Ngoại tệ
   1113

   112 Tiền gửi ngân hàng
   1121 Tiền Việt Nam
   1122 Ngoại tệ
   1123 Vàng bạc, kim khí quý, đá quý

   113 Tiền đang chuyển
   1131 Tiền Việt Nam
   1132 Ngoại tệ

   121 Đầu tư tài chính ngắn hạn
   1211 Cổ phiếu
   1212 Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu

   128 Đầu tư tài chính ngắn hạn khác
   1281 Tiền gửi có kỳ hạn
   1282 Đầu tư ngắn hạn khác

   129 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn

   131 Phải thu của khách hàng

   133 Thuế GTGT được khấu trừ
   1331 Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ
   1332 Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

   136 Phải thu nội bộ
   1361 Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
   1368 Phải thu nội bộ khác

   138 Phải thu khác
   1381 Tài sản thiếu chờ xử lý
   1385 Phải thu về cổ phần hóa
   1388 Phải thu khác

   139 Dự phòng các khoản thu khó đòi

   141 Tạm ứng

   142 Chi phí trả trước ngắn hạn

   144 Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn

   151 Hàng hóa mua đang đi đường

   152 Nguyên liệu, vật liệu

   153 Công cụ, dụng cụ

   154 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

   155 Thành phẩm

   156 Hàng hóa
   1561 Giá mua hàng hóa
   1562 Chi phí thu mua hàng hóa
   1567 Hàng hóa bất động sản

   157 Hàng gửi đi bán

   158 Hàng hóa kho bảo thuế

   159 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

   161 Chi sự nghiệp
   1611 Chi sự nghiệp năm trước
   1612 Chi sự nghiệp năm nay

   LOẠI 2: TÀI SẢN DÀI HẠN

   211 Tài sản cố định hữu hình
   2111 Nhà cửa, vật kiến trúc
   2112 Máy móc, thiết bị
   2113 Phương tiện vận tải truyền dẫn
   2114 Thiết bị, dụng cụ quản lý
   2115 Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm
   2118 Tài sản cố định khác

   212 Tài sản cố định thuê tài chính

   213 Tài sản cố định vô hình
   2131 Quyền sử dụng đất
   2132 Quyền phát hành
   2133 Bản quyền, bằng sáng chế
   2134 Nhãn hiệu hàng hóa
   2135 Phần mềm máy tính
   2136 Giấy phép và giấy phép nhượng quyền
   2138 Tài sản cố định vô hình khác

   214 Hao mòn TSCĐ
   2141 Hao mòn TSCĐ cố định hữu hình
   2142 Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
   2143 Hao mòn TSCĐ vô hình
   2147 Hao mòn bất động sản đầu tư

   217 Bất động sản đầu tư

   221 Đầu tư vào công ty con

   222 Vốn góp liên doanh

   223 Đầu tư vào công ty liên kết

   228 Đầu tư dài hạn khác
   2281 Cổ phiếu
   2282 Trái phiếu
   2288 Đầu tư dài hạn khác

   229 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn

   241 Xây dựng cơ bản dở dang
   2411 Mua sắm TSCĐ
   2412 Xây dựng cơ bản
   2413 Sửa chữa lớn TSCĐ

   242 Chi phí trả trước dài hạn

   243 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

   244 Ký qũy, ký cược dài hạn

   LOẠI 3: NỢ PHẢI TRẢ

   311 Vay ngắn hạn

   315 Nợ dài hạn đến hạn trả

   331 Phải trả người bán

   333 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
   3331 Thuế GTGT phải nộp
   33311 Thuế GTGT đầu ra
   33312 Thuế GTGT hàng nhập khẩu
   3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt
   3333 Thuế xuất nhập khẩu
   3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp
   3336 Thuế tài nguyên
   3337 Thuế nhà đất, tiền thuê đất
   3338 Các loại thuế khác
   3339 Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

   334 Phải trả người lao động
   3341 Phải trả công nhân viên
   3342 Phải trả người lao động khác

   335 Chi phí phải trả

   336 Phải trả nội bộ

   337 Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

   338 Phải trả, phải nộp khác
   3381 Tài sản thừa chờ giải quyết
   3382 Kinh phí công đoàn
   3383 Bảo hiểm xã hội
   3384 Bảo hiểm y tế
   3385 Phải trả về cổ phần hóa
   3386 Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
   3387 Doanh thu chưa thực hiện
   3388 Phải trả, phải nộp khác

   341 Vay dài hạn

   342 Nợ dài hạn

   343 Trái phiếu phát hành
   3431 Mệnh giá trái phiếu
   3432 Chiết khấu trái phiếu
   3434 Phụ trội trái phiếu

   344 Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

   347 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

   351 Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

   352 Dự phòng phải trả

   LOẠI 4: NGUỒN VỐN CHỦ SỠ HỮU

   411 Nguồn vốn kinh doanh
   4111 Vốn đầu tư chủ sỡ hữu
   4112 Thặng dư vốn cổ phần
   4118 Vốn khác

   412 Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại tài sản

   413 Chênh lệnh tỉ giá hối đoái
   4131 Chênh lệnh tỉ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính
   4132 Chênh lệnh tỉ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB

   414 Quỹ đầu tư phát triển

   415 Quỹ dự phòng tài chính

   418 Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

   419 Cổ phiếu quỹ

   421 Lợi nhuận chưa phân phối
   4211 Lợi nhuận chưa phân phối năm trước
   4212 Lợi nhuận chưa phân phối năm nay

   431 Quỹ khen thưởng phúc lợi
   4311 Quỹ khen thưởng
   4312 Quỹ phúc lợi
   4313 Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ

   441 Ngồn vố đầu tư xây dựng cơ bản

   461 Nguồn kinh phí sự nghiệp
   4611 Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước
   4612 Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay

   466 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

   LOẠI 5: DOANH THU
   511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
   5111 Doanh thu bán hàng hóa
   5112 Doanh thu các thành phẩm
   5113 Doanh thu cung cấp dịch vụ
   5114 Doanh thu trợ cấp, trợ giá
   5117 Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư

   512 Doanh thu bán hàng nội bộ
   5121 Doanh thu bán hàng hóa
   5122 Doanh thu bán các thành phẩm
   5123 Doanh thu cung cấp dịch vụ

   515 Doanh thu hoạt động tài chính khác

   521 Chiết khấu thương mại

   531 Hàng bán bị trả lại

   532 Giảm giá hàng bán

   LOẠI 6: CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

   611 Mua hàng
   6111 Mua nguyện vật liệu
   6112 Mua hàng hóa

   621 Chi phí nguyên vậ liệu trực tiếp

   622 Chi phí nhân công trực tiếp

   623 Chi phí sử dụng máy thi công
   6231 Chi phí nhân công
   6232 Chi phí vật liệu
   6233 Chi phí dụng cụ sản xuất
   6234 Chi phí khấu hao máy thi công
   6237 Chi phí dịch vụ mua ngoài
   6238 Chi phí bằng tiền khác

   627 Chi phí sản xuất chung
   6271 Chi phí nhân viên phân xưởng
   6272 Chi phí vật liệu
   6273 Chi phí dụng cụ sản xuất
   6274 Chi phí khấu hao TSCĐ
   6277 Chi phí dịch vụ mua ngoài
   6278 Chi phí bằng tiền khác

   631 Giá thành sản xuất

   632 Giá vốn hàng bán

   635 Chi phí tài chính

   641 Chi phí bán hàng
   6411 Chi phí nhân viên
   6412 Chi phí vật liệu bao bì
   6413 Chi phí dụng cụ đồ dùng
   6414 Chi phí khấu hao TSCĐ
   6415 Chi phí bảo hành
   6417 Chi phí dịch vụ mua ngoài
   6418 Chi phí bằng tiền khác

   642 Chi phí quản lý doanh nghiệp
   6421 Chi phí nhân viên quản lý
   6422 Chi phí vậ liệu quản lý
   6423 Chi phí đồ dùng văn phòng
   6424 Chi phí khấu hao tài sản cố định
   6425 Thuế phí và lệ phí
   6426 Chi phí dự phòng
   6427 Chi phí dịch vụ mua ngoài
   6428 Chi phí bằng tiền khác

   LOẠI 7: THU NHẬP KHÁC
   711 Thu nhập khác

   LOẠI 8: CHI PHÍ KHÁC
   811 Chi phí khác

   821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
   8211 Chi phí thuế TNDN hiện hành
   8212 Chi phí thuế TNDN hoãn lại

   LOẠI 9: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
   911 Xác định kết quả kinh doanh

   TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG

   001 Tài sản thuê ngoài

   002 Vật tư, hàng hóa nhận giữ hàng, nhận gia công

   003 Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược

   004 Nợ khó đòi đã xử lý

   007 Ngoại tệ các loại

  • nguy3nc4mtu nói:

   Tại 1 doanh nghiep có tình hình lương như sau:
   1, (trđ)
   Bộ phận Lương cơ bản Lương sản phẩm Lương thực giao Phụ cấp lương
   Công nhân sx 260 324 17.2
   Quản lý px 36 40 2
   Bán hàng 14 16 1.2
   Quản lý DN 18 20 1.6
   2, DN trích 4 quỷ theo quy định.
   3, DN rút tiền mặt về nhập quỷ để trả lương cho công nhân viên.
   4, DN tạm ứng lương kì 1 cho CNV 240trđ
   5, DN làm thủ tục rút TGNH để trả lương cho XNV kì 2, trong đó có tiền lương của CNV đi vắng chưa lĩnh 16.4tr.
   YÊU CẦU:
   A, lập định khoản kế toán.

 46. Tạ Đình Tiệp nói:

  Chào mọi người có ai biết nhiều về kế toán không?
  Mình muốn được trao đổi với mọi người về hệ thống ktoán hiện hành và về các hình thức kế toán trong doanh nghiệp
  Mọi người cùng nhau làm quen nhé(tadinhtiep1711@yahoo.com)

 47. tài liệu kế toán nói:

  chào các anh,chị em tên là Luyện.em mới ra trường nghiệp vụ kế toán còn kém các anh chị có tài liệu gì về kế toán gửi cho em với để em tham khảo và hỏi thêm. em cám ơn các anh, chị rất nhìu

 48. toi la nguoi moi hoc ke toan ra truong nen toi muon tai he thong ke toan ve de hoc mong cac ban giup do toi.toi xin cam on cac ban

 49. Phuong_japan nói:

  anh chi oi, em ko download duoc bang he thong tai khoan, anh chi giup em voi, gui qua mail cho em dum, em cam on nhieu…
  girlvn021083@yahoo.com

 50. adult nói:

  Interesting sites… thank admin thanks moderator.

 51. Hoai nói:

  co anh chi nao biet he thong tai khoan ke toan ngan hang khong chi giup em voi. Va chi giup em co trang nao noi ve nghiep vu ngan hang chi dum e voi, E muon hoc hoi ma khong biet vao trang nao ? e tot nghiep nganh Tai Chinh ngan hang, muon tham khao them tren mang nhung khong biet nen vao trang nao de tham khao. Anh chi nao co tai lieu gilien quan toi tai chinh ngan hang vui long gui vao Email giup em : thuhoai091@yahoo.com.vn. hoac thuhoai091@gmail.com
  Em cam on

 52. anh chi oi co ai co the gui cho em bang he thong tai khoan ke toan duoc ko em rat can cam on nhiu nha

 53. Nguyễn Thế Thiệp nói:

  Xin cam on cac anh chj nhe \. Những thông tin em đọc được ở trên đây thật dự rất hữu ích. Em hj vọng rằng trong thời gian gần tới đây sẽ có nhiều thông tin mới và hay hơn nhiêu nữa. Xin cảm ơn rất nhiều!!!!

 54. phuong nói:

  mình ko thể tải được BẢNG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN về máy tính. có bạn nào có giửu cho mình với nhé .Cảm ơn các bạn trước nhe !

 55. PHUONG nói:

  mình ko thể tải được bảng Hệ Thống Tài Khoản kế Toán về máy, bạn nào có gửi cho mình vào email này được ko: thanhphuongtn1986. cảm ơn các bạn nhìu nhé

 56. maihp nói:

  em cam on moi nguoi nhieu. em dang hoc ke toan ma cu hay nham lan giua ke toan doanh nghiep va ke toan hanh chinh su nghiep trong khi dinh khoan anh chi co biet cach phan biet ko giup em voi. thank moi nguoi nha!

 57. maihp nói:

  anh chi nao co tai lieu chia se xin gui vao dia chi nay giup en na email: sweet_fullhouse@yahoo.com.vn em rat cam on moi nguoi nhiu !!! neu co tai lieu nao lieu nao,kinh nghiep hoc tot mon ke toan doanh nghiep thi chia se cung moi nguoi nha!!

 58. maihp nói:

  he thong tai khoan theo quyet dinh 15/2006QD-BTC dang co su thay doi giup em tai vao email voi em ko biet tai duoc . moi nguoi tai giup em voi de tien cho qua trinh hoc tap
  thank you!!!

 59. trang nói:

  ai có bảng hệ thống tài khoản làm ơn gửi vao mail cho mình với.thanks các bạn nhiều nha.

 60. Akrong nói:

  Toi phai dinh khoan va hach toan nhu the nao?

  Xin cac ban giup do tinh huong “TRA HANG Du`m” sau:

  Danh nghiep Q mua hang tu nha san xuat A voi gia la 2000vnd/1sp
  Sau do ban lai cho khach hang B gia 2200vnd/1sp

  Khach hang B, co nhu cau tra lai hang. Thay vi tra truc tiep lai cho Q thi khach hang B ( thay mat Q) tra ngay cho nha san xuat A (vi vi tri dia li A gan B hon Q). Sau do A bao cho Q biet so luong sp da tra.

  Het, mong cac anh chi em giup do.

 61. nguyenkhiem nói:

  thank nhieu nha

 62. toitim nói:

  tôi tìm mãi giờ mới thấy, thanks

 63. surj nói:

  ban oi co the gui bang he thong tai khoan tren vao mail minh dc ko?thanks

 64. Liên nói:

  Bạn có thể gởi cho mình qua mail giúp mình vơi!
  mình không thể coppy được
  Mail của mình: mylienkt87@yahoo.com.vn
  Gởi giúp mình nha!
  Cảm ơn rất nhiều nhé

 65. Duyen nói:

  Bạn cứ vào google gò tìm bảng HTTK là có ngay mà.

 66. Đoàn thị thùy nói:

  Ai có bảng hệ thống tài khoản mới nhất ko gửi cho mình với.bảng mà TK 431 Quỹ khen thưởng phúc lợi thay bằng TK 353 ấy.
  Mail của mình là :phuongthuyvl87@yahoo.com
  thank!

 67. nhi nói:

  may ban cu coppi rui vo word past lai la ok rui

 68. peDung nói:

  cac ban co the chia se cho minh cach nho chi tiet cac tai khoan ke toan duoc ko?
  cho minh cam on truoc nghen!

 69. bao nói:

  minh moi ra truong nen nghiep vu con kem lam , mong cac anh chi va cac ban giup do minh voi.
  co tai lieu nao hay gui ve cho minh voi nha.
  thank you ca nha.

 70. Tun nói:

  tài liệu hay, mình đang cần cái này :) thanks bạn

 71. thuydung nói:

  các bạn ơi
  mình cũng mới vào làm kế toán mà mình thấy khó quá nhất là khi định khỏan .
  ngày xưa mình ko đc học nhiều .các bạn có kinh nghiệm thì giúp mình với. mong đc làm quen và chia sẻ thông tin cùng các bạn .
  email của mình là : nhatduy.dung@gmail.com
  cảm ơn các bạn

 72. thuydung nói:

  ai có thể gửi hệ thống tài khoản này cho mình với
  mình ko copy được
  cảm ơn các bạn nhiều .rất mong đc làm wen với các bạn
  email của mình là nhatduy.dung@gmail.com

 73. hary nói:

  chào các bạn ! bạn nào làm ơn gửi cho mình bảng hệ thống tài khoản nhé .Mình xin cảm ơn .

 74. 16081989 nói:

  Ban oi gui file nay vao mail giup minh nhe! ngnga168@gmail.com, cam on ban truoc na!!!!

 75. ngnga168@gmail.com nói:

  Ban lam on gui file nay vao mail giup minh na!!!ngnga168@gmail.com

 76. hoanghue nói:

  Có ai có bảng hệ thống tài khoản ngắn gọn trong một trang không? Như thế này không tiện lắm.

 77. hoanghue nói:

  Có ai có thì gửi cho mình xin nhé mail của mình là hoanghue190288@yahoo.com

 78. tieu ny nói:

  mình muố trao đổi về nghành kế toán hiện nay

 79. dung nói:

  thank ban truoc nhe. mail minh la: dungbkmessage@gmail.com .Cam on ban nhieu.

 80. duonghai nói:

  ban gui cho minh he thong tai khoan nay voi nhe. cam on ban rat nhieu.

 81. Thủy NGuyển nói:

  Mình muốn copy mà ko copy đc bạn có thể gửi quá Mail cho mình Bảng hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp.
  Cảm ơn và chúc bạn sức khỏe.

 82. Nguyên Hải nói:

  Mình là thành viên mới
  Tất cả đều là mới
  Mọi người giúp mình với
  Mình xin cảm ơn!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: