Bài tập 1

Một doanh nghiệp được NN cấp ngân sách: tiền mặt 400 triệu, TSCĐ HH 1 tỉ. Trong kỳ có các nghiệp vụ phát sinh như sau:

1. Doanh nghiệp xuất kho bán hàng, trị giá cả thuế là 220.000.000 bao gồm thuế GTGT 10%) Khách hàng Y chưa trả tiền.

2. DN nhận vốn góp liên doanh bằng tiền mặt của công ty X là 160 triệu

3. Mở tài khoản ngân hàng công thương và gửi NH số tiền 300 triệu

4. Công ty Y Trả tiền hàng 120 triệu bằng tiền mặt.

5. Khách hàng ứng trước tiền hàng cho DN: 5.000.000 bằng tiền mặt

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ phát sinh trên, Vẽ Sơ đồ TK chữ T

(Note: Giải bài tập trong comment nhé các bác)

Advertisements

47 Responses to Bài tập 1

 1. hafsaf nói:

  1. No TK 131 Y : 220.000.000
  Co TK 511: 200.000.000
  Co TK 3331: 20.000.000
  2. No TK 111 :160.000.000
  Co TK 222: 160.000.000
  3. No TK 112(NHCT): 300.000.000
  Co TK 111 : 300.000.000
  4. No TK 111: 120.000.000
  Co TK 131: 120.000.000
  5. No TK 141: 5.000.000
  Co TK 111: 5.000.000

 2. Len nói:

  1.
  Dr. 131 – Phai thu khach hang Y 220 tr
  Cr. 511 – Doanh thu 200 tr
  Cr. 333 – Thue GTGT 20tr

  2.
  Dr. 111 – Tien mat 160tr
  Cr. 411 – Von gop 160 tr

  3.
  Dr. 112 – Tien gui NH 300tr
  Cr. 111 – Tien mat 300tr

  4.
  Dr. 111 – Tien ma 120tr
  Cr. 131 – Phai thu khach hang Y 120tr

  5.
  Dr. 111 – Tien mat 5tr
  Cr. 338 – Phai tra 5tr

 3. huyen nói:

  1.
  Dr.131(y): 220tr
  Cr.511:200tr
  Cr.3331:20tr
  2.
  Dr.111: 160tr
  Cr.411:160tr
  3.
  Dr.112: 300tr
  Cr.111:300tr
  4.
  Dr.111: 120tr
  Cr.131: 120tr
  5.
  Dr.111: 5tr
  Cr.131: 5tr

 4. tiu bối nói:

  *N1111:400
  N2111:1.000
  C4111:1.400
  1. N131(Y):220
  C5111:200
  C33311:20
  2.N1111:160
  C4111:160
  3.N1121:300
  C1111:300
  4.N1111:120
  C131(Y):120
  5.N1111:5
  C131:5

 5. thuỷ nói:

  1.Nợ TK131: 220.000.000
  Có TK 156 :200.000.000
  Có TK 3331: 20.000.000
  2.Nợ TK 111:160.000.000
  Có TK 411 : 160.000.000
  3.Nợ TK 112:300.000.000
  Cố TK 111 :300.000.000
  4.Nợ TK 111:120.000.000
  Có TK 131 :120.000.000
  5. Nợ TK 111:5.000.000
  Có TK 131 :5.000.000

 6. thuỷ nói:

  Thui chết, em nhầm đk 1. sửa lại:
  1. Nợ TK 131:220.000.000
  Có TK 511 :200.000.000
  Có TK 3331 : 20.000.000

 7. Phương Anh nói:

  1.
  Nợ TK 131: 220.000.000
  Có TK 511: 200.000.000
  Có TK 3331: 20.000.000
  2.
  Nợ TK 111: 160.000.000
  Có TK 411: 160.000.000
  3.
  Nợ TK 112: 300.000.000
  Có TK 111: 300.000.000
  4.
  Nợ TK 111: 120.000.000
  Có TK 131: 120.000.000
  5.
  Nợ TK 111: 5.000.000
  Có TK 131: 5.000.000

 8. Laman nói:

  1. N131Y: 220.000.000
  C511 : 200.000.000
  C1331: 20.000.000
  2. N411: 300.000.000
  C111:300.000.000
  3. N121: 300.000.000
  C111: 300.000.000
  4. N111: 120.000.000
  C131Y: 120.000.000
  5. N111: 5000.000
  C131: 5000.000

 9. Laman nói:

  3. N112: 300.000.000
  C111:300.000.000

 10. tuan anh nói:

  1.
  – Ghi nhận doanh thu:
  Nợ TK 131: 220.000.000
  Có TK 511: 200.000.000
  Có TK 3331: 20.000.000
  – Ghi nhận giá vốn:
  Nợ TK 632: 200.000.000
  Có TK 156: 200.000.000

 11. mai trang nói:

  – Khi DN được ngân sách NN cấp TM và TSCĐ ghi:
  Nợ TK 1111: 400tr
  Nợ TK 211: 1000tr
  Có TK 411: 1400tr
  1. Nợ TK 131(Y): 220tr
  Có TK 511: 200tr
  Có TK 33311: 20tr
  2. Nợ TK 1111: 160tr
  Có TK 411: 160tr
  3. Nợ TK 1121: 300tr
  Có TK 1111: 300tr
  4. Nợ TK 1111: 120tr
  Có TK 131(Y): 120tr
  5. Nợ TK 1111: 5tr
  Có TK 131: 5tr

 12. hoa nói:

  N111.1: 4000000000
  C411: 4000000000

  N211: 1000000000
  C411: 1000000000
  1.N131: 220.000.000
  C511: 200.000.000
  C333: 20.000.000
  2.N111: 160.000.000
  C411: 160.000.000
  3.N112: 300.000.000
  C111: 300.000.000
  4.N111:220.000.000
  C131: 220.000.000
  5.N111:5.000.000
  C131: 5.000.000

 13. Lam Tuy­en nói:

  1. No Tk 131:220000
  Co Tk 5111: 200000
  Co TK 33311:20000
  2.No tk 111:160000000
  Co tk 222:160000000
  3.No TK 112(Ngan hang cong thuong): 300000000
  Co TK 111:300000000
  4.No Tk 111:5000000
  Co TK 131:5000000

 14. btthuylinh nói:

  1.No TK 131 220TR
  Co Tk 156 200TR
  Co TK 3331 20tr
  2.NO TK 111 160Tr
  Co TK 222 169Tr
  3.NO TK 112 300 Tr
  Co TK 111 300TR
  4.No TK 331 120tr
  Co Tk 111 120Tr
  5.No Tk 111 5tr
  Co Tk 131 5Tr

 15. lang nói:

  DVT 1000.000d
  1.No TK 131(Y): 220
  Co TK 511: 200
  Co TK 333: 20
  2.No TK 111: 160
  Co TK 411: 160
  3. No TK 112: 300
  Co TK 111: 300
  4. No TK 111: 120
  Co TK 131: 120
  5. No TK 111: 5
  Co TK 131: 5
  To dam bao la to lam dung

 16. anh nói:

  1, No Tk 131: 220t
  Co Tk 511: 200t
  Co Tk 3331: 20t
  2, No Tk 111: 160t
  Co TK 411: 160t
  3, No TK 112: 300t
  Co TK 111: 300t
  4, No TK 111: 120t
  Co TK 131: 120t
  5, No TK 111: 5t
  Co TK 131- Khach hang Ung truoc: 5t(Phai tra khach hang)

  • nguyenkhiem nói:

   ban nham rui khach hang ung truoc 5tr dung la phai tra cho khach hang nhung tai khoan 131 la phai thu cua khach hang ban xem lai di nha. minh thay ban dau tien lam dung do
   khach hang tam ung thi phai cho vao tai khoan tam ung khi ma khach hang chua tr tien thi moi cho vao tai khoan 131

   • hihi nói:

    tk 131 la tk luong tinh, trong truong hop nay no dong vai tro la nguon von k phai la tai san do vay khi khach hang ung truoc cho doanh nghiep thi tien cua ta tang dong thoi khoan phai tra do khach hang ung truoc cung tang len:
    no tk 111
    co tk 131

 17. Hanhnguyen nói:

  cho em tham gia diễn đàn của web này với

 18. nguyenthuy nói:

  ĐVT: 1.000đ
  1) Nợ TK 131(Y) 220.000
  Có TK 511 200.000
  Có TK 333.1 20.000
  2) Nợ TK 111 160.000
  Có TK 411 160.000
  3) Nợ TK 112 300.000
  Có TK 111 300.000
  4) Nợ TK 111 120.000
  Có TK 131(Y) 120.000
  5) Nợ TK 111 5.000
  Có TK 131(dư có) 5.000

 19. even nói:

  nhu minh duoc biet thi tai khoan 411 la nguon von chu so huu. neu nghiep vu 2 DK No tk 111 va Co tk 411 thi minh thay co khong hop ly. Theo minh nghi thi phai dk la No tk 111 va Co tk 222 (von gop lien doanh). Ai co the giai thich ro hon cho minh ko? Cam on nha!

 20. DaoChich nói:

  co ai co bai bao cao nao ve ngan hang hay tin dung ko?
  goi qua mail cho em 1 ban voi! em dang gap rac roi voi
  bao cao cua em. thank mail cua em: thongdiep_choem_01@yahoo.com

 21. huong duong nói:

  cho hoi tai soa o nghiep vu so 1 minh xuat ban ma sao lai ko phan anh but toan gia von

 22. nguyetdat nói:

  ĐVT : 1000
  Đk:
  1, Nợ 131 : 220.000
  Có 511 : 200.000
  Có 3331 : 20.000
  2, Nợ 111 : 160.000
  Có 411 : 160.000 (Nhận vốn góp làm tăng nguồn vốn kinh doanh)
  3, nợ 112 : 300.000
  Có 111 : 300.000
  4, Nợ 111 : 120.000
  Có 131 : 120.000
  5, Nợ 111 : 5.000
  Có 131 : 5.000
  even oi 222 có phải là tk điều chỉnh ko? Tsao khi tăng lai ghi có dc

  • nguyenkhiem nói:

   ban nham rui khach hang ung truoc 5tr dung la phai tra cho khach hang nhung tai khoan 131 la phai thu cua khach hang ban xem lai di nha. minh thay ban dau tien lam dung do
   khach hang tam ung thi phai cho vao tai khoan tam ung khi ma khach hang chua tra tien thi moi cho vao tai khoan 131

   • nguyenkhiem nói:

    khi mà nguồn vốn tăng thì làm sao bạn có thể ghi là có được. bạn thử nghĩ lại xem khi rút tiền gửi ngân hàng về nhập kho thi làm như thế nào co phải là nợ TK:..
    có TK: 112 ko

 23. trangkiengiang2006 nói:

  do tai khoản 222 là TS nen khi tài sản tăng ghi Nợ, TS giảm ghi co ma

 24. hoatung nói:

  mình thấy bạn đầu giải tài khoản số 5 hình như không hợp lý hay sau ấy. Mình thấy bạn Nguyetdat giải chuẩn nhất và giải thích hợp lý nhất.Hi

 25. rose nói:

  Tk 222 dung khi Dn mang von di gop.Tk 411 dung khi minh nhan von gop tu cong ty khac hoac tu nha nuoc

 26. Ngoc Khuong nói:

  Tại sao ben kia chua thanh toan tien ma da ghi nhan doanh thu vay

 27. hieu anh nói:

  * no111 :400k
  no211 :1000k
  co411:1400k
  * no131 :220k
  co511:200k
  co333:120k
  * no111 :160k
  co411:160k
  * no112 :300k
  co111:300k
  * no111 :120k
  co131:120k
  * no111 :5k
  co131:5k

 28. BAI TAP CUNG THAM KHAO nói:

   ĐỀ BÀI 
  Có tài liệu đầu tháng tại một Doanh nghiệp X như sau 1/9/200x (đơn vị tính: triệu đồng)
  – TSCĐ hữu hình: 5.380
  – Phải trả người bán: 550 – Thuế phải nộp: 40
  – Nguyên vật liệu: 310 – Chi phí trả trước ngắn hạn: 10
  – Hàng gửi bán: 200 – Phải thu của khách hàng: 570
  – Hàng hoá: 750 – Nguồn vốn KD: 6.100
  – Phải trả CBCNV: 180 – Quỹ đầu tư phát triển: 280
  – Vay ngắn hạn: 300 – TGNH: 560
  – Tiền mặt: 280 – Lãi chưa phân phối: 260
  – Đầu tư chứng khoán ngắn hạn: 250 – Hao mòn TSCĐ hữu hình: 600
  Trong tháng có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:
  1/. Mua một lô hàng giá mua chưa thuế 600 triệu thuế GTGT 10%, chưa thanh toán số hàng mua được xử lý như sau:
  – ½ gửi bán thẳng cho Công ty A, thặng số tiêu thụ 10%, thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển DN chịu 2,1 triệu bằng tiền mặt (hoá đơn thuế GTGT 5%).
  – Số còn lại chuyển về nhập kho phát hiện thừa một số hàng theo giá mua chưa thuế 10 triệu chưa rõ nguyên nhân, chi phí vận chuyển 1,68 triệu (hoá đơn GTGT 5%) chi bằng tiền mặt.
  2/. Thanh toán 20 trái phiếu đáo hạn bằng tiền mặt kỳ hạn 6 tháng lãi suất 0,6% tháng, mệnh giá 10 đồng/ trái phiếu, giá mua 10,1 đồng/ trái phiếu.
  3/. Được cấp 01 TSCĐ hữu hình giá trị thực tế 180 triệu, tài sản đã đưa vào sử dụng.
  4/. Nhận được giấy báo của Công ty A cho biết đã nhận được hàng doanh nghiệp gửi đi ở nghiệp vụ 1. Khi kiểm nhận phát hiện thấy thiếu 1 số hàng giá bán chưa thuế 11 triệu, Công ty chấp nhận thanh toán theo số hàng thực nhận. DN xác định hàng thiếu là do DN gửi nhầm và xử lý vào hàng thừa nhập kho.
  5/. Nhận được sao kê của ngân hàng
  – Báo nợ về việc trích TGNH thanh toán tiền mua hàng ở nghiệp vụ 1, chiết khấu được hưởng 1%
  – Báo có về viêc Công ty A thanh toán tiền hàng chiết khấu trừ cho Công ty A do trả sớm 2%
  6/. Nhận được giấy báo khách hàng chấp nhận lô hàng gửi bán đầu kỳ giá vốn xuất kho 200 triệu giá bán chưa thuế 220 triệu thuế GTGT 10%.
  7/. Nhượng bán 01 TSCĐ hữu hình nguyên giá 460 triệu đã khấu hao 320 triệu, bán thu bằng tiền mặt 165 triệu (thuế GTGT 10%) hoa hồng môi giới phải trả 1,1 triệu (thuế GTGT 10%).
  8/. Nhận được thông báo của cơ quan thuế, thuế TNDN phải nộp 9 triệu. Doanh nghiệp đã nộp bằng tiền mặt.
  9/. Chi phí kinh doanh trong kỳ
  – Tiền lương phải trả nhân viên bán hàng 8 triệu, nhân viên quản lý 6 triệu
  – BHXH, BHYT, KPCĐ, trợ cấp thất nghiệp trích theo tỷ lệ quy định
  – Phân bổ chi phí công cụ cho kỳ này ở bộ phận bán hàng 2 triệu, quản lý DN 1,5 triệu
  – Chi phí dịch vụ mua ngoài phải trả giá chưa thuế 8 triệu , thuế GTGT 10% sử dụng ở bộ phận bán hàng
  – Chi phí khác bằng tiền mặt ở bộ phận quản lý 5 triệu
  Yêu cầu:
  – Kiểm tra, cân đối dư đầu kỳ
  – Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên
  – Lập bảng cân đối kế toán cuối kỳ
  – Ghi sổ kế toán theo các hình thức nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký chứng từ.

 29. thùy dương nói:

  sai hết rồi
  bút toán 1 còn phản ánh giá vốn
  No tk 632: 200,000,000
  có tk 156: 200,000,000

 30. linh nói:

  1 Dr.131(y): 220tr
  Cr.511:200tr
  Cr.3331:20tr
  2.
  Dr.111: 160tr
  Cr.411:160tr
  3.
  Dr.112: 300tr
  Cr.111:300tr
  4.
  Dr.111: 120tr
  Cr.131: 120tr
  5.
  Dr.111: 5tr
  Cr.331: 5tr
  Nvuj 5 ý .kh ứng trước thi phải cho vào tk phải trả 331 chứ nhỉ?

 31. mèo con nói:

  1.N131(Y): 220tr
  C511: 200tr
  C3331: 20tr
  2.N111: 160tr
  C411: 160tr
  3.N112: 300tr
  C111: 300tr
  4.N111: 120tr
  C131: 120tr
  5.N111: 5tr
  C131: 5tr

 32. vanhainguyen nói:

  sai hết: không có giá vốn mà cũng đòi định khoản. đề ra sai tùm lum.
  không có giá vốn thì làm sao mà xác định kết quả kinh doanh:
  no 632
  có 156/ ?

 33. Phạm Huyền nói:

  1/ Nợ TK 131:220.000.000
  Có TK 511:200.000.000
  Có TK 333: 20.000.000
  2/ Nợ TK 111: 160.000.000
  Có TK 222: 160.000.000
  3/ Nợ TK 112: 300.000.000
  Có TK 411: 300.000.000
  4/ Nợ TK 111: 300.000.000
  Có TK 131: 300.000.000
  5/ Nợ TK 141: 5000.000
  Có TK 111:5000.000

 34. Phạm Huyền nói:

  1/ Nợ TK 131:220.000.000
  Có TK 511:200.000.000
  Có TK 333: 20.000.000
  2/ Nợ TK 111: 160.000.000
  Có TK 222: 160.000.000
  3/ Nợ TK 112: 300.000.000
  Có TK 411: 300.000.000
  4/ Nợ TK 111: 120.000.000
  Có TK 131: 120.000.000
  5/ Nợ TK 141: 5000.000
  Có TK 111:5000.000

 35. bichnguyet nói:

  Đề này không cần giá vốn. Chỉ khi nào DN mua hàng về nhập kho thì lúc đó ta mới dùng đến giá vốn.

 36. 1, No tk 156 :600tr
  No tk 133 : 60tr
  co tk 331: 660tr
  b, No tk 156 : 600tr*1/2=300tr
  Co tk 157 : 300tr
  c, No tk 156: 2,1ttr/(1+10/100)=2tr
  No tk 133 : 0.1tr
  Co tk 111 : 2,1tr
  d, No tk 156 : 310tr
  No tk 133 : 30tr
  Co tk 331 : 330tr
  Co tk 3381:10tr
  e,No tk 156 :1.68/(1+5/100)=
  no tk 133 :
  co tk 111:1.68

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: